PRIMĂRIA VOINEASA18 Decembrie
Postat de: voineasa
Hits: 878

STATUTUL COMUNEI VOINEASA JUDEŢUL VÂLCEA

Comuna Voineasa, parte a judeţului Vâlcea, este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală ce trăieşte pe arealul convenţional delimitat şi care are comunitate de interese şi tradiţii proprii. Este persoană juridică de drept public cu patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
Art.1- Comuna Voineasa este situată în zona de nord- vest a Judeţului Vâlcea, în frumoasa depresiune a Ţării Loviştei din munţii Parângului, la o distanţă de 72 Km de municipiul Rm. Vâlcea. Voineasa, veche aşezare de moşneni, este ultima comună de pe Valea Lotrului şi a doua ca mărime după oraşul Brezoi.
Relieful cuprinde două trepte : treapta montană cea mai extinsă şi o treaptă mai joasă depresionară.
Treapta montană –Munţii Lotrului denumiţi şi Stefleşti este determianată de vârfuri largi: Tâmpa 1800m, Piatra Albă 2179m, Stefleşti 2244, Balindru Mare 2200m, Negovanu 2136m, Clăbucetu 2056m, Curmătura Vidruţei 1598m, Vf. Mănăileasa 1858m, Runculeţ 1464m.
Prin poziţia sa geografică, localitatea Voineasa beneficiază de toate caracteristicile unei zone turistice complete: relief muntos cu vârfuri semeţe, goluri alpine, văi adânci, şei ce coboară abrupt sau domol, resurse naturale din belşug, lacuri şi râuri cu ape ca de cristal, mari întinderi de păduri, o diversitate de plante şi animale, un fond cinegetic valoros, clima blândă pe tot parcursul anului.
Terasele -se individualizează bine în vatra Voinesei unde se disting cinci trepte purtând denumirea de „poduri”. Pe treptele uneia din aceste terase s-a înălţat Staţiunea Voineasa.
Climatul este intramontan, cu veri răcoroase (temperatura medie a lunii iulie este de 14°C) şi ierni reci (temperatura medie din ianuarie este de -7°C). Precipitaţiile anuale sunt în total de aproximativ 800 mm. Principalul factor terapeutic este climatul tonic-excitant cu aer curat, fără praf şi alergeni, puternic ionizat, bogat în aerosoli ionizaţi şi ozonizaţi şi radiaţii ultraviolete. Recomandat pentru vacanţe şi pentru tratamentul nevrozelor astenice, surmenajului fizic şi intelectual, cât şi a altor boli asociate etc.
Voineasa se situează în climatul complex al Carpaţilor Meridionali, respectiv în etajul munţilor mijlocii la o altitudine de 600-900m. Precipitaţii bogate 120-140 l/m2; zăpada cu grosimea de 1m-3m pe creste.
Principala apă curgătoare este Lotru care îşi formează cursul la poalele Parângului la 1830m din lacurile glaciare : Câlcescu, Iezeru şi Păsări. Este o vale creată de gheţari.
Cel mai interesant sector este cel mijlociu deoarece în „Cataracte” râul este spumos şi vijelios iar printre stâncile albe de pegmatite se formează zeci de chei.
Râul Lotru are mulţi afluenţi pe stânga- Goata Mare, Goata Mică, Hanesul , Balindru, Hoteagu,
Voineşiţa, Vătafu, Rudaru( Măceşu), iar pe dreapta Mioara, Puru, Vidruţa, Mănăileasa, Latoriţa.
Lacuri glaciare: Câlcescu, Iezer, Păsări, Găuri şi lacuri artificiale: Vidra, Balindru, Jidoaia.
Flora şi fauna - în această zonă se întâlnesc două tipuri de vegetaţii caracteristice : vegetaţia forestieră şi vegetaţia alpină.
Vegetaţia forestieră cuprinde: etajul molidişurilor şi etajul pădurilor de foioase cu două subetaje: cel al pădurilor de amestec şi cel al fagului.
Vegetaţia alpină acoperă culmile de peste 1800m şi este erbacee reprezentată prin clopoţei, degetăruşul, piciorul cocoşului alpin, apoi licheni, arbuşti pitici de smârdar ( bujor de munte), argintica, ienupărul pitic, afinul.
Varietăţi botanice: iedera albă, floarea de colţ, laricele, zambru, ghinţura galbenă , specii ce au fost declarate monumente ale naturii şi care dau nobleţe acestei zone.
În zona pădurilor întâlnim mamifere ca: ursul, căpriorul, pisica sălbatică, jderul de copac, râsul, lupul, vulpea, iepurele, veveriţa, şoareci de pădure, mistreţi, vidra, iar în zona alpină se întâlnesc capra neagră, reptile, vipera comună şi vipera cu corn.
Fauna piscicolă este bine reprezentată în râul Lotru şi afluenţii acestuia prin: păstrăvul curcubeu, păstrăvul fântânel, lostriţa, salamandre, lipanul, mreana vânătă, scobarul.
3
Solurile etajului alpin sunt reprezentate prin soluri brune acide de pajişti alpine şi solurile humico -silicate alpine, pe când solurile etajului forestier sunt reprezentate prin podzluri humico-iluviale şi soluri montane brune acide.
Cea mai mare răspândire o au şisturile cristaline, pegmatitele de muscovit (mica albă) şi biotit (mica neagră), nisipul, pietrişul, calcarul şi argila utilizate din plin pentru construcţia barajelor.
Rezervaţii naturale: Complexul glaciar Câlcescu cu o suprafaţă de 250 ha, situat la o altitudine de 1900-2200m adăposteşte numeroase specii vegetale ca jneapănul, bujorul de munte (smârdarul), etc., Jnepenişul Stricatu cu o suprafaţă de 15ha, Miru –Bora cu o suprafaţă de 25ha, Cristeşti 3 ha, Sterpu- Dealul Negru 5ha.
Hotarele comunei au fost stabilite prin reglementări legale, legate de împărţirea administrativ- teritorială a ţării şi sunt constituite din limite de parcele cadastrale şi drumuri .
Localitatea este amplasată în partea de nord a judeţului Vâlcea, la 72Km de municipiul Rm. Vâlcea, învecinându-se cu :
- la Nord Judeţul SIBIU (comuna Săliştea, oraş Tălmaciu şi oraş Cisnădie)-35,2 Km;
Judeţul Alba (comuna Şugag)-11,1Km;
- la Sud si Sud-Est comuna Malaia-61 Km;
- la Sud Judeţul Gorj (comuna Crasna, oraş Novaci)-8 Km;
- la Vest Judeţul Hunedoara (oraş Petrila)-17 Km.
Căi de acces: Accesul în Comuna Voineasa se face prin următoarele drumuri: ,,DN 7A-Brezoi-Voineasa-Vidra-Obârşia Lotrului-Petroşani” şi „DN 67 C Transalpina -Rânca-Obârşia Lotrului-Sebeş” .
Voineasa este străbătută de drumul judeţean DJ 105 G pe valea Voineşiţa, un drum strategic (sau drumul regal) denumire ce vine de la regele Ferdinand, în timpul căruia s-a construit acest drum.
Acest drum este racordat la culoarul European IV care va deveni în viitorul apropiat cea mai importantă cale de acces ce va lega Vestul ţării de Bucureşti şi Constanţa.
Între Voineasa şi lacul Vidra mai există un drum forestier deosebit de pitoresc, prin Cataractele Lotrului, trecând pe la Gura Dobrunului (km4) de la Voineasa, Gura Hoteagului (km7), lacul Balindru (km13), Gura Hanesului (km17), gura Steajei(km20), Barajul Vidra(km24), Staţiunea Vidra (km27), unindu-se apoi cu DN7A.
,,DN 67 C” este în curs de modernizare pe sectorul dintre staţiunea Rânca-Obărşia Lotrului-Sebeş Alba, prin pasul Urdele la peste 2200 m.altitudine; pe acest drum care se uneşte cu DN1 şi DN7 (culoarul IV European E81 E68) se vor putea lega oraşele din centrul ţării (Cluj, Alba, Sibiu) cu cele din sud vest (Tg. Jiu, Craiova, Drobeta-Turnu Severin).
Aceste două drumuri se întâlnesc în Obârşia Lotrului. Cele două drumuri se intersectează cu drumul strategic sau - DRUMUL REGAL, construit în primul Război mondial, drum ce pleacă din şoseaua asfaltată (DN7A) la Valea Măceşului, parcurge toată creasta Munţilor Latoriţa, trecând prin Chica Lupului pe deasupra Staţiunii Voineasa (în dreapta) şi a localităţii Ciunget în stânga sa, apoi urcă domol până în Plaiul Poienii la altitudinea de 1600 m. Aici drumul se uneşte cu legătura sa mai recentă ce vine din Ciunget, pe valea Rudăresei. Din Plaiul Poienii drumul se continuă pe serpentinele din Fratoşteanu Mare, trece pe rând pe sub vârfurile din golul alpin aflate la altitudinea de 2000m (Fratoşteanu , Mogoşul, Pietrele, Petrimanu, Puru, Bora, Ştefanu), străbătând Coasta Benghii până în şaua Ştefanu unde se întâlneste cu „Transalpina”.
Comuna Voineasa se află la o distanţă aproximativ egală (72 Km) de municipiul Rm. Vâlcea şi municipiul Petroşani.
Teritoriul Comunei Voineasa cu satele componente a fost stabilit prin Legea nr.2/1968, privind împărţirea administrativ – teritorială a României, cu modificările şi completările ulterioare.
Suprafaţa administrativ – teritorială a comunei Voineasa conform Planului Urbanistic General este de 46097,29 ha.
Pe categorii de folosinţă , suprafata teritorială se prezintă astfel:
Agricol - 8481,79ha(18,40%) din care:
-arabil 41,21ha,
-păşuni şi fâneţe 8432,23 ha,
-livezi 8,35 ha.
Neagricol - 37615,50 ha(81,60%) din care:
-păduri 36196,68 ha,
-ape 377,60 ha,
4
-căi comunicaţie 183,74 ha,
-curţi construcţii 113,97 ha,
-neproductiv 743,52 ha.
Total suprafaţă: 46097,29 ha (100%) .
Art.2- Denumirea localităţii de reşedinţă este VOINEASA.

Citeste articol